ਪੇਨਕਿਲਰ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਅਰ

0
1807

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ੪੦੦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਅਰ ਦਰਦਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ੨੫ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਕੋਹਲ ਨਿਵਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬੀਅਰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਲੱਡ ਅਲਕੋਹਲ ਲੇਵਲ ਨੂੰ ੦.੦੮ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦਰਦ ਦੀ ਇੰਟੇਸਿਟੀ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।